?>
Anasayfa'ya Git Metin Boyutu :
Kalbe gelen kuruntular: Vesvese
Yaptığınız ibadetlerin kabul olmadığını düşünüyor ve kendinizi sıkıntıya mı sokuyorsunuz? O zaman şeytan size “vesvese” veriyor demektir.
07-10-2012 / 07:37

Yaptığınız ibadetlerin kabul olmadığını düşünüyor ve kendinizi sıkıntıya mı sokuyorsunuz? O zaman şeytan size “vesvese” veriyor demektir. Ancak vesvese çok endişe edilecek ve korkulacak bir şey değildir. Ama bunun için de vesvesenin mahiyetini bilmek gerekir. Nedir o zaman vesvese?

İnsanın olgunlaşması için şeytan nasıl lazımsa, onun vesvese ve şüpheleri de öyle lazımdır. Şeytanın kalbe attığı şüphe ve vesveseler, aslında vücuda bağışıklık kazandıran aşı gibidir.
Nasıl ki aşıda güçsüz mikroplar kana zerk edilerek vücudun savunma mekanizmaları harekete geçirilir, aynı şekilde kalbe gelen şüphe ve vesveseler de kalpteki imanı sınayarak onu güçlendirir. Nitekim, Al-i İmran Suresi’nin 154. ayetinde “Allah gönüllerinizde bulunan şeyi denemek ister” ifadesi bu manaya işaret eder. Denenmeyen şeyin güçlendirilmesi mümkün olamayacağı gibi, güçlü olduğu da anlaşılamaz.

Ama eğer kişinin bağışıklık sistemi çok zayıfsa —aşırı hassas evhamlı bir kişiliğe sahipse— o zaman şüphe ve vesvese gibi aslında tesir bakımından zayıf olan virüsler kişiyi hasta edebilir. Vesvesenin takıntı haline gelerek ruhsal dengesini bozduğu kişiler böyle kimselerdir.

Fakat normalde şüphe ve vesvese zayıf etkenlerdir. Öyle olmasaydı, Peygamber Efendimiz “Şeytanın hilesini vesveseye dönüştüren Allah’a hamd olsun” buyurmazdı! (Müslim, İman: 209) Bu ilginç ifade, Allah’ın mü’min kulunun kalbine koyduğu imanı kolayca yerinden edecek bir şeytanî hileye izin vermediğini gösterir. Bu mana, ayetle de sabittir: “Muhakkak şeytanın hilesi zayıftır.” (Nisa, 76)

Ayrıca kalbe şeytan vesvese verdiği gibi, melekler de ilham ederler. Meleklerin ilhamı, şeytanın vesvese ve şüphelerini dengeleyici bir işlev görür. Fakat son tahlilde her ikisi de insanın iradesi üzerinde hüküm koyucu bir kuvvete sahip değildir.

Vesvese kimlerde sıkıntı oluşturur?

Her şeyden önce vesvese, mü’minlerin kalbine üflenir. Öyleyse vesvese dediğimiz rahatsızlık mü’minlerin başına gelen bir şeydir. Zaten şeytanın kendi yolunda olan birini şüphe ve kuruntuya düşürmeye ihtiyacı yoktur.

Vesveseli mü’minlerde en temelde dikkat çeken özellik, hassas ve mükemmeliyetçi bir kişilik yapısına sahip olmalarıdır. Ruhsat-azimet diye bilinen dengede, bu kişiler hemen hemen daima azimet yönünde tercihlerini kullanırlar. Yani, her türlü dinî uygulama ve ibadetlerde en iyisini, en kusursuzunu yapma eğilimi gösterirler.

Abdest alıyorlarsa, yıkadıkları uzuvlarda toplu iğne başı kadar bir yer bile kuru kalmamalıdır. Namaz kılıyorlarsa, en küçük bir hataya düşmemeli, rekâtları tam ve doğru olarak kılmalıdırlar. Eğer hatalı kılarlarsa, bu tip kişileri son rekâttaki sehiv secdesi bile kesmez. Mutlaka yeni baştan kılmayı tercih ederler.

Bütün bu eğilimlerin arkasında, vesveseli mü’minlerin kendi fıtratlarını zorlayarak melekleşme çabasına girişmeleri yatar. Hatadan kusurdan bütünüyle arınmış bir mü’min olma hassasiyeti taşımaları nedeniyle şeytanın vesveseleri bu kişilerde büyük rahatsızlıklara sebep olur.

Buradan da anlaşılmaktadır ki, vesvese imanın varlığından ve dinî hassasiyetten ileri gelse de, kişinin din kavrayışında bir dengesizlik (aşırılık) bulunduğunu ele verir. Dinin vasat üzerine yaptığı vurgu es geçilmektedir.

Ayrıca bu kişiler insan fıtratı ve çalışma biçimi hakkında da yeterli bilgiye sahip değillerdir. Ve tam da bu nedenle, inandıkları “itikat” ile sahip oldukları “fıtrat” arasında ciddi bir uyuşmazlık ve gerilim yaşamaktadırlar.

Mutezile örneği

Bir örnek vermek gerekirse, felsefenin akılcılık (rasyonalizm) akımının etkisinde kalan Mutezile mezhebi, zorlayıcı bir itikat örneği olarak, dinî ibadetlerin sıhhatini “nefsü’l-emirde geçerli olma” şartına bağlar. Yani, eğer bir mü’min namazda dört rekât kıldığını zannederek üç rekât kılmışsa, nefsü’l-emirde üç rekat kıldığı için o namazı —ilahî planda kabul olunsa dahi— hakikat-i halde sahih değildir.

Halbuki vasatı esas tutan ehl-i sünnet mezheplerinde ibadetlerin sahih olmasından çok, kabul olunması önemlidir. Yani, nefsü’l-emir şartı değil Allah’ın kabul şartı esastır. Eğer kişi dört rekât kıldığını düşünüyorsa, üç rekât kılmış olsa bile, namazı kabul olunabilir. Veyahut, abdestinin bozulduğuna dair hafızasında bir kayıt yoksa, abdestli sayılır ve namaza durabilir.

Dış âlemdeki gerçekliğe değil kişinin zihnindeki gerçekliğe (olgu) itibar eden ve daha da önemlisi kabul veya red işini —dış gerçeklikte düşünülen birtakım maddî kriterler yerine— Allah’ın iradesine teslim eden bu yaklaşımın çıkış noktası, şu ayetlerdir: “Biz Kur’an’ı sana zahmet çekesin diye indirmedik” (Taha, 2); “Allah size kolaylık diler; zorluk dilemez” (Bakara, 185); “Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez” (Bakara, 286).

Peygamber Efendimiz de (a.s.m.) aşağıdaki hadisle bu ayetleri şu şekilde tefsir eder: “Bu din kolaylıktır. Hiç kimse kaldıramayacağı mükellefiyetlerin altına girerek dini geçmeye çalışmasın; (insan ne yaparsa yapsın yine de mutlaka bir kısım eksik ve kusurları vardır ve) galibiyet dinde kalır.” (Buharî, İman: 29)

Bu hadis ve önceki ayetlerin çizdiği çerçeveden bakılırsa, bir mü’minin yaptığı ibadetin nefsü’l-emirdeki karşılığını bilme çabasına girmesi ve yaptığı ibadetlerin tam ve kusursuz olması iddiasına kapılması, kaldıramayacağı bir mükellefiyetin altına girmiş olması anlamına gelir.

Çünkü hiç kimse, kendi algı mekanizmalarının dışına çıkarak, nefsü’l-emre dair bir hüküm veremez. Bir şeyin nefsü’l-emirde tam olarak neye denk geldiğini ve nasıl bir hükme bağlandığını kendi dışına çıkıp tespit edemez. Dolayısıyla böyle bir durumda kadere rıza gösteren bir mü’mine düşen şey, ancak ibadetlerinin —hatalarıyla kusurlarıyla— kabul olmasını Allah’tan dilemesidir.

Daha fazlası değil!

Ne var ki Mutezile’nin yanlış itikadî yaklaşımını benimseyen ve aslında bu yüzden vesveseye müptela olan kişiler, nefsü’l-emre dair hüküm vermek gibi boylarından büyük bir işe kalkıştıklarının farkında değillerdir.

Üstelik bu tavırlarının —yakından incelenirse— Allah’a karşı müstağnilik (“Ben namazımı doğru kıldım, kabul olunmak zorunda!”) gibi bir sapkın eğilim için anlamlı olabileceği de görülecektir. Eğer böyle bir netlik ve standartlaştırma arayışı söz konusu değilse, nefsü’l-emir üzerinde bu kadar ısrarla durmanın bir manası yoktur.

Ayrıca, hata ve kusuru bitirmeyi hedef gösteren böyle bir yaklaşım ilahî merhamete sığınma, af dileme ve istiğfarda bulunma gibi dinin en temel ubudiyet hallerini devre dışı bırakmayacak mıdır? Dua ve niyazı boşa çıkarmayacak mıdır?

Oysa dinin özü abdin acziyetini bilmesi, kusurlarının farkında olması, ne yaparsa na yapsın mutlaka eksik ve kusur izi taşıyacağını kavraması ve bunlar için Allah’tan af ve mağfiret dilemesidir. Bunları yapmayacaksa, nasıl bir ubudiyetten söz edilebilir?

Dolayısıyla, vesvese hastalığının kökeninde yanlış (aşırı) itikat ve insan fıtratına dair yanlış ya da eksik kavrayış yatmaktadır. İkisi birleştiğinde, şeytanın vesveselerinin vücudî bir mahiyete bürünüp ruhî dengeyi alt üst etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü dini azimet anlayışı çerçevesinde en üst limitlerinde kavrayıp o şekilde uygulama cehdine düşen bir mü’mine şeytanın “Namazın olmadı!” “Abdestin tam olmadı!” şeklinde verdiği vesveseler, o mü’minin kalbinde deprem etkisi meydana getirir. Derin bir suçluluk duygusu oluşturur. Vasat ve ruhsat yaklaşımına da sahip olunmadığı için gelinen noktada kişi kendini düşkün bir mü’min olarak telakki etmeye başlar.

Vesveseyle nasıl baş edilir?

Vesveseyle baş etmenin birinci şartı iyiliğin ve kötülüğün, güzelliğin ve çirkinliğin kaynağının eşyanın zatında yatmadığını, Allah’ın emrine tabi olduğunu bilmektir.

O’nun iyi ve güzel dediği iyi ve güzel, kötü ve çirkin dediği kötü ve çirkindir! Mutezile, kötülüğü ve çirkinliği Allah’a vermemek için böyle bir yaklaşım benimsemiştir, ama görüldüğü gibi, kaş yapayım derken itikadî bakımdan göz çıkarmıştır. Müslümanları ruhsat yerine azimeti uygulamaya zorlayan bir yaklaşıma kapı aralamıştır.

O nedenle, özellikle ibadetleri ve duaları konusunda kalbine şüphe ve kuruntu ilişen kimseler, kendilerine “Sahih oldu mu?” sorusu yerine, “Kabul oldu mu?” sorusunu sormalıdırlar. Ve Allah’ın merhametiyle —kasten yapmadıktan sonra— eksik ve kusurlu olan ibadetleri de kabul edeceğine inanmalıdırlar. Böyle inanırlarsa, ibadetin sahihliği konusunda aşırı endişeye kapılmak yerine, ahirette belli olacak olan kabule dair ümitli bir beklenti içine gireceklerdir.

İkincisi, her Müslüman kendi fıtratı, ruhî yapısı, akıl, kalp ve hayalinin çalışma biçimi hakkında asgari birtakım bilgilere sahip olmalıdır.

Bunlar içinde özellikle şeytanın şüphe ve vesveselerinin doğrudan kalp içindeki imana temas etmediğini, kalbin de içinde bulunduğu “sadr” denilen bölüme geldiğini bilmek gerekir. Hakim et-Tirmizî, bu sadr ile kalbin ilişkisini göze benzetmektedir. Sadr gözün beyaz kısmı, kalp gözün karası gibidir. Dışarıdan gelen toz ve çöpler gözün beyazını (sadrı) etkiler, orada kızarıklığa yol açar, ama gözün karasını (kalbi) etkilemez, göz görmeye devam eder.

Çünkü kalp Allah’a iman nurunun bulunduğu yerdir. Ve iman bütündür, parçalanamaz. İman çıkarsa, kalpten ya tamamen çıkar ya da çıkmaz. Dolayısıyla, vesveseyle inancına halel geldiği kaygısına düşen bir mü’min, bizatihi bu kaygının kalbinde imanın hâlâ mevcut olduğunu gösterdiğini düşünmelidir.

Ancak vesvese ve kuruntular —bunlar şeytan tarafından olabileceği gibi, nefis tarafından da olabilir— sadr denilen bölümde uzun süre tutulur da, o mü’min Allah’a sığınarak sadrını hak ve hakikatle doldurmak suretiyle batılı sadrından def etmezse, oraya yerleşen vesvese virüsleri imana zarar verebilir.

O nedenle, sadrının (göğsünün) daraldığını hisseden bir mü’min, derhal bunun farkına vararak, nefsinin veya şeytanın hücumuna uğradığını düşünmeli ve “Allah’ı anmak suretiyle” sadrını genişletmeli ve kalbini yeniden mutmain bir hale getirmelidir.

Sadrda özellikle kin, öfke, haset, dünyevî kaygılar, rızık kaygıları ve vesvesede olduğu gibi aşırı dinî kaygılar tutmamaya özen göstermek gerekir. Eğer sadr bu şekilde temiz tutulursa ve daralmasına müsaade edilmezse, ne vesvesenin ne de başka şeylerin kişide rahatsızlık oluşturması söz konusu olmayacaktır.

Not: Vesvese konusunda kişinin kendi “irade alanı”nı da iyi tahlil etmesi gerekir. Özellikle hayalde gerçekleşen tasavvurların (kötü çirkin görüntülerin) irade dışı olduğu, tasdik anlamına gelmediği de vesvesenin rehabilite edilmesinde son derece önemlidir.

Bu haber 2615 defa okunmuştur.
Yorum Ekle   Bu Haberi Arkadaşına Gönder   Paylaş
DİĞER BAŞLIKLAR
FEKE KAZANCI KÖLELİ MAHALLESİ YILLAR SONRA CAMİ MİNARESİNE KAVUŞTU
Aksoylar Camide Hadis Sohbeti ve Kahvaltı Etkinliği
NAMAZ KALP VE BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR!
Yeşilay ve Diyanet’ten bağımlılıkla mücadele için işbirliği
Diyanetten Öğretmen ve Öğrencilere Umre İmkanı
Kerbelada Hz Hüseyin Nasıl Şehit Edilmişti?
Alevi Sunni Çatışmasına Son
Diyanet'ten yarışma ve çekiliş fetvası
Diyanet İşleri Başkanından Önemli Açıklamalar
Kamuda Başörtüsü Kökten Çözülüyor
Okullarda 'Mescit' Düzenlemesi
Kamu Denetçiliği Kurumundan başörtüsü kararı
Diyanet'te Cuma Hutbesi İçin Tek Konu
Örnek camii, örnek cemaat
Camilerde " Helal Kazanç Helal Lokma " hutbesi okunacak
Diyanet İşleri Başkanı'nın Berat Kandili mesajı
Diyanet'ten Miraç Kandili Mesajı
O, Efendimiz (sav)’in ‘iki kulaklısı’ idi
Diyanet, 2 bin 234 sözleşmeli personel alacak
Peygamber Efendimizin üç aylarda yaptığı dua
Sener Metin
VİZÖRE TAKILANLAR
İlhami FINDIK
Eğitimciler Kuşatma Altında
Hamza FARSAK
Akıllı Kişi Aptallık Yaparsa
Ali USLU
GÜNDEME DAİR
Av. Fatih ÜNSAL
Bu yazara ait kay?tl? bir yaz? bulunamad?...
Huzeyfe FINDIK
EŞEĞE NE YAPMALI?
Av. Bulent GENCER
HUKUK İNANCI
Hasan oztug
ÇANAKKALE'den GÜNÜMÜZE
UZM.DR.LEYLA ASLAN
MİGREN NEDİR?
Korkut DABAN
REFERANDUMDA NEDEN EVET DEMELİYİZ!
KONUK YAZARLAR
CUMA KÜRSÜSÜNDEN GÖNÜL KÜRSÜLERİNE
Yesim AKKAS
KOLAYMI KADIN OLMAK?
Av. Adem GUL
BOŞANMA DAVALARI
Seref Buyukozturk
CENAZELERİMİZ SİYASİ RANT MALZEMESİ DEĞİLDİR.
 
 

MİNİ ANKET
SÝSTEMDE AKTÝF ANKET BULUNMAMAKTADIR...
 
 

ZİYARETÇİ İSTATİSTİĞİ
Bugün 44
Toplam 6861857

HABERLERDE ARA

TEKNOLOJİ
OTOMOTİVİN ÇILGIN TÜRK’Ü GENÇLERLE BULUŞTU
Genç MÜSİAD Adana ve Güç Birliği Vakfı'nın işbirliğiyle Çukurova...
İnternet, çocuklarımızı depresyona sokuyor.
Altuğ Elektrik İnşaat sektöründe iddialı
AOSB’de Elektrik ve doğal gaz tüketimi yüzde 8 arttı
Adana İnşaat Fuarında DEV şov..
ÇOCUKLARI TEKNOLOJİYE KURBAN ETMEYİN
SİVİL TOPLUM
SAİMBEYLİLER GIDA ZEHİRLENMESİ NOKTASINDA BİLGİLENDİLER
Saimbeyliler ve Çevresi Dayanışma Derneği Gıda ve Gıda Zehirlenmesi h...
Avşarlar Sarıçam’da temsiliyet Çıtasını Yükseltti
GEL KAHVALTIYI BERABER YAPALIM:
VARSAKLAR DERNEĞİ YÖNETİM TOPLANTISINI HER HAFTA TAZELİYOR
EĞİTİM-BİR-SEN 2. TEŞKİLAT EĞİTİMİ TAMAMLANDI
MEMUR-SEN KAN AĞLAYAN ARAKAN’A DUYARSIZ KALMADI
MEDYA
Bülent'in Hikayesi
Aile hayatımıza dair güzel bir yazı......
Yaşar Kemal'e Norveç'ten 'Bjornson Ödülü'
Doğru zaman,doğru insan,doğru iş...
Bir Hikaye:Her İşe Karışan Maymun (Kelile ve Dimne)
Kavanozdaki Taşlar
Dövüş Horozu
KÜLTÜR-SANAT
ZİYAPAŞA BULVARINDA DANS VAR
Ziyapaşa Bulvarı, Şinasi Efendi Caddesi ve Mithat Saraçoğlu Caddesi’...
Varsaklar'a ziyaretciler hayran kalıyor
ÇÜ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Gelecek Vaat Ediyor
Sibel Ersalan'ı 28 Şubat'ta öldürmek istemişler
Hz Nuh : Büyük Tufan Filmi fragmanı yayınlandı
Albert Einstein’dan Sözler ve Öneriler
YAŞAM
FEKE KAZANCI KÖLELİ MAHALLESİ YILLAR SONRA CAMİ MİNARESİNE KAVUŞTU
Yıllardır Minaresi bulunmayan Feke Kazancı Köleli Mahallesi Feke Beledi...
Aksoylar Camide Hadis Sohbeti ve Kahvaltı Etkinliği
NAMAZ KALP VE BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR!
Yeşilay ve Diyanet’ten bağımlılıkla mücadele için işbirliği
Diyanetten Öğretmen ve Öğrencilere Umre İmkanı
Kerbelada Hz Hüseyin Nasıl Şehit Edilmişti?
EN SON YORUMLAR

Teşekkür
Teşekkürler Adana Mnaşet
İbrahim ŞAHBAZ yazmýþ...

PROFESÖRÜ DİNLEYİN
CANAN KARATAY HALKIMIZ İÇİN BİR ŞANSTIR.KIYMET BİLENE
HAKAN EREN yazmýþ...

Adana nin kalbi
Tek bir kelime sizi anlatır Harikasiniz
mevlut gunes yazmýþ...

Kefenliler
Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz derdiniz ne Makanimiz yok bir şeyiniz yok kapı kapı geziyorsunuz ya bunlari yapacak yetkili kisiler nerede
said doganoglu yazmýþ...

ismail DEMİR Baskan
KEFENLI NEFERLER kalbin ta kendisisiniz çünkü bizleri dinleyen hanemize gelen sizsiniz ALLAH SIZLERDEN RAZI OLSUN
mehmet cingoz yazmýþ...

Sener metin
Yoremizin yetiştirdiği değer saygın tarafsız dürüst basini başarılarının devamini dilerim KEFENLI NEFERLERI başına taşıdığım için t
İsmail Demir yazmýþ...

Ankara kalp ise bizler damariz
Helal olsun sizlere her yerde siz varsiniz
Ayhan polat yazmýþ...

Ismail demir baskan
Allah sizlerden razi olsun her yerde siz varsiniz
Ayhan polat yazmýþ...

Kefenli neferler
Basarilar sizi zevkle izliyoruz
Ali alkis yazmýþ...

Kefenli neferler kardeslerim
Allahım esirgesin
Fazli avci yazmýþ...

HABER 10 HABERLER
GAZETE SAYFALARI